06 28 30 58 18 info@care4plus.nl

Care4Plus

Begeleiding bij hoogbegaafdheid

Leerkrachten

Leerkrachten

Scholen worden geacht aan elke leerling passend onderwijs te bieden. Voor hoogbegaafde leerlingen valt dit niet altijd mee. Naast de vraag hoe voldoende cognitieve uitdaging kan worden geboden aan hoogbegaafde leerlingen kunnen er ook andere vragen leven met name op het gebied van welbevinden van hoogbegaafde leerlingen en het of het onvoldoende effect zien van al ingezette handelingsplannen. Ook het vermoeden van onderpresteren bij leerlingen kan de vraag opwerpen hoe deze leerlingen op te sporen en hiermee om te gaan.

Scholen hebben beperkte middelen en veel ‘doelgroepen’ in hun onderwijs; specifieke expertise kan daarom soms beter worden ingehuurd. Care4Plus is betrokken bij veel ambulante begeleidingstrajecten in regio midden-Nederland, zowel gericht op individuele kinderen of op scholen als geheel. Coaching kan plaatsvinden van individuele leerkrachten of plusklas-leerkrachten in hun rol naar een specifiek hoogbegaafd kind, maar ook training van het gehele team behoort tot de mogelijkheden. Er wordt nauw samengewerkt met de IB-er van de school.

In geval van het zoeken naar oplossingen voor individuele hoogbegaafde leerlingen begint het traject met het in kaart brengen van  de specifieke behoeften van het kind op het gebied van leren en welbevinden. Men kan denken aan op het kind afgestemd compacten en verrijken, aan sociaal-emotionele ondersteuning en het stimuleren van de hogere denkordevaardigheden.
Als volgende stap wordt dan een handelingsplan opgesteld met doelen voor het kind in nauw overleg met (plusklas-) leerkracht en IB-er. De voortgang van het plan wordt iedere 8 weken geëvalueerd met ieder die een rol speelt in de uitvoering en met de ouders. Coaching van (plusklas-) leerkrachten kan plaatsvinden als zij belemmeringen ervaren in de uitvoering van het plan. Ook denkt Care4Plus mee over hoe een doorgaande leerlijn kan worden gerealiseerd na afloop van het handelingsplan zodat het effect van de ingezette interventies niet uitdooft.

Gerichte begeleiding

Als een kind een grote behoefte aan gerichte begeleiding heeft die de mogelijkheden van de school overstijgt kan Care4Plus ook rechtstreeks coaching van kinderen verzorgen in de schoolsituatie.

Wacht niet langer. Vraag vandaag nog meer informatie!

Privacy

Pin It on Pinterest